Categories
destacats Notícies sala de premsa

Exigències de les entitats socials per la Taula d’Emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

Exigències de les entitats socials per la Taula d’Emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

En matèria d’habitatge:

a) Ampliació del parc públic d’habitatge i evitar desnonaments

 • Aplicar de forma immediata el principi de solidaritat urbana recollit a la Llei 18/2007 per tal d’arribar al 15% d’habitatges destinats a polítiques socials l’any 2027. Exigim arribar al 7% en 2021 i gradualment al 15% fins al 2027.
 • Aplicar la legislació vigent per ampliar el parc públic de lloguer social:
  • Intervenir sobre els immobles en mal estat de conservació, en aplicació de l’article 32 i  40 de la Llei 18/2007 i l’article 4 del Decret 1/2015, per tal que compleixin la seva funció social i eradicar les problemàtiques que generen als municipis.
  • Aplicar les sancions de la Llei 18/2007 als grans tenidors d’habitatge que incompleixen amb la funció social de l’habitatge, amb l’objectiu de mobilitzar els pisos buits.
 • Abordar la necessitat de regularitzar les situacions d’ocupació en precari de totes aquelles famílies en risc d’exclusió residencial que s’han vist empeses a aquesta situació.
 • Posar límit a la manca d’assequibilitat del mercat de lloguer.
 • Destinar els habitatges provinents d’herències intestades a la finalitat d’habitatge social per tal de cobrir les necessitats de persones en risc d’exclusió residencial.
 • Elaborar anualment l’estudi sobre la població mal allotjada que permeti identificar la situació del dret a l’habitatge, les necessitats a abordar i els recursos necessaris.
 1. b) Pressupostos que permetin .garantir el dret a l’habitatge i aplicar les lleis vigents a Catalunya
 • Augmentar la partida pressupostària destinada a polítiques públiques d’habitatge per poder donar resposta a les necessitats actuals i per complir amb les lleis vigents a Catalunya.
 • Acompanyar el desplegament del principi de solidaritat urbana d’una partida pressupostària suficient per arribar al 7% a 2021 i al 15% al 2027.
 • Dotar els pressupostos d’una partida suficient que permeti obrir una convocatoria oberta permanentment per ajuts al pagament del lloguer, evitant així milers de desnonaments de lloguer de petit tenidors.
 • Els pressupostos han de permetre augmentar la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, així com el Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials i alhora obrir contingents especials d’habitatge públic per  a persones i famílies en diferents  situacions de vulnerabilitat social (gent gran, joves, vulnerabilitat econòmica, diversitat funcional, problemàtica de salut mental, marginació, etc…)

En matèria de pobresa energètica:

 • Garantir el compliment de l’article 6 de la llei 24/2015 que no ha estat afectat pel recurs del Tribunal Constitucional. Per tal d’evitar que es torni a produir un incompliment de la llei de conseqüències fatals com ha estat la mort de la Rosa a Reus:
 • En el termini màxim d’una setmana iniciar inspeccions d’ofici pels incompliments de la Llei 24/2015 per part de les companyies subministradores aplicant les sancions corresponents. Aquestes inspeccions han de ser periòdiques i fer-se públiques així com quines són les empreses que incompleixen i les sancions que es fiquen. En el cas de Reus, imposar la sanció màxima que permet la llei pel seu incompliment a Gas Natural, 1 milió d’euros.
 • Establir, en els Plecs de clàusules administratives i/o prescripcions tècniques dels contractes a formalitzar per part de les Administracions Publiques, la prohibició expressa de contractar amb empreses subministradores que tinguin sancions imposades per incompliment de la llei 24/2015.
 • Que l’administració posi les eines per a que els serveis d’emergència puguin detectar, identificar i tifpificar els casos d’incendis relacionats amb la pobresa energètica.

Donar una solució real al problema del deute de les famílies i deixar de dedicar fons públics a pagar les factures

 • Signar els convenis, en el termini màxim d’una setmana, perquè les companyies subministradores es comprometin a assumir la seva responsabilitat per donar una solució al problema del deute que ofega a les famílies en risc d’exclusió residencial. En el cas que aquestes es neguin, exigim a la Generalitat que faci denúncia pública de la seva insensibilitat i negativa a donar una solució al problema i que faci servir eines coercitives i de pressió per obligar-les a signar.
 • Destinar els fons públics aportats al Fons d’atenció solidària a  mesures d’eficiència energètica i rehabilitació d’edificis, adoptant mecanismes de corresponsabilització o acord amb la propietat per tal que les intervencions de millora en habitatges de lloguer puguin derivar tant en rebaixa del preu del lloguer com en protecció front a increments futurs. Impulsar, a través del Fons d’atenció solidària, plans d’inserció i requalificació professional per a persones que tenen dificultats d’accés al mercat laboral normalitzat en l’àmbit de l’eficiència energètica i de la rehabilitació d’edificis i habitatges amb l’objectiu de convertir la resposta a aquest problema en una oportunitat per a moltes persones en risc d’exclusió social.
 • Revisar els contractes del parc públic d’habitatges per tal d’oferir el preu mínim dels subministraments bàsics oferint tarifes socials i potències adequades.

Exigir a les companyies subministradores la signatura dels convenis que estableix la Llei 24/2015 pels quals aquestes s’han de comprometre a:

 • Condonar el deute acumulat per les famílies per tal de donar a aquestes una segona oportunitat
 • Revisar d’ofici els contractes per tal d’oferir el preu mínim dels subministraments bàsics oferint tarifes socials i potències adequades
 • Si tot i així les famílies no poden assumir el cost de les factures dels subministraments bàsics malgrat tenir uns consums ajustats, aplicar un descompte en la factura rebaixant el seu preu fins que el cost sigui assumible per la família, tenint com a referència que la despesa en els subministraments bàsics no pot superar el 10% dels ingressos de la unitat familiar
 • Regularitzar el servei de les famílies que viuen en habitatges sense titularitat i/o contracte del servei.

Per altra banda, les entitats aquí signants creiem necessari treballar la proposta d’una tarifa social, alterativa al bo social actual totalment insuficient i que no dona resposta a la situació de les famílies, i per això convocarem a mitjans de gener una trobada amb entitats catalanes i de la resta de l’estat per començar a treballar-hi.

Entitats signants:

Aliança contra la pobresa energètica
Associació Benestar i Desenvolupament
Càritas diocesana de Barcelona
CCOO
Cooperativa Tarpuna
Coordinadora d’Assemblees de treballadors/es en  atur de Catalunya
Ecoserveis
Fundació  Mambré
Fundació Hàbitat3
Observatori DESC
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
UGT

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *