Documents útils

Hem recuperat la Llei que la banca i el PP van tractar d’enterrar! Atentes perquè ja podeu presentar aquests documents per a tots els desnonaments a Catalunya!

Documents útils adaptats a la nova Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica a Catalunya i ampliada el 8 de març del 2022

📗 Guia general de les lleis 24/2015 i 1/2022

📗 Guia per denunciar als grans tenidors que no fan lloguer social a l’Agència Catalana de Consum

📗 Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (afectades)

📗 Guia per interposar una demanda per ordinària per incompliment de la Llei 24/2015 (advocades)

Habitatge

[ 🆕 Nou! ] Llei d’Habitatge estatal

 1. Document 1. Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments de lloguer i ocupació (jurisdicció civil) no suspesos per la moratòria (RDL 11/2020)
 2. Document 2. Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments de lloguer i ocupació (jurisdicció civil) suspesos per la moratòria (RDL 11/2020)
 3. Document 3. Model escrit obligatorietat intermediació amb l’Administració per desnonaments hipotecaris
 4. Document 4. Escrit de contestació a la demanda, perquè no s’admeti per obligatorietat de la intermediació prèvia (casos nous, desnonaments de lloguer i ocupació per jurisdicció civil)
 5. Documento 5. Escrit de contestació a la demanda, perquè no s’admeti per obligatorietat de la intermediació prèvia (casos nous d’hipoteca)
 6. Guía de documents útils para aturar desnonaments amb la Llei d’Habitatge (Llei 12/2023)

Lloguer – Gran tenidor

 1. Impagament de lloguer
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer (Abans de rebre demanda judicial)
   1.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer (Després de rebre demanda judicial)
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer
   1.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment
  3. Agència de Consum de Catalunya
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer (abans i/o després de rebre la demanda)
   1.3.B Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.
 1. Finalització de contracte
  1. Propietat:
   2.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer (Abans de rebre la demanda)
   2.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del lloguer (Després de rebre la demanda)
  2. Jutjats:
   2.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer
   2.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment
  3. Agència de Consum de Catalunya:
   2.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer (Abans i/o després de rebre la demanda)
   2.3.B Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.
 1. Renovació de Lloguer Social
  1. Propietat:
   3.1.A Sol·licitud de renovació de lloguer social (Abans de rebre la demanda)
   3.1.B Sol·licitud de renovació de lloguer social (Després de rebre la demanda)
  2. Jutjats:
   3.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social.
   3.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment
  3. Agència de Consum de Catalunya:
   3.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social (Abans i/o després de rebre la demanda)
   3.3.C Denúncia per manca de formalització del lloguer social en cas d’acollir-se al mecanisme de foment de lloguers socials de la Generalitat.

Lloguer – Petit tenidor

 1. Jutjat:
  1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
 2. Ajuntament:
  2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Hipoteca

 1. Execució Hipotecària
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud dació en pagament amb lloguer social obligatori
   1.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas d’execució hipotecària
  2. Jutjat:
   1.2.A Recurs per a la suspensió de llançament per falta d’oferta de lloguer social
   1.2.B Recurs de reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió de llançament
  3. Agència Catalana de Consum:
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’execució hipotecària

Ocupacions

 1. Pot accedir al lloguer social obligatori*
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Abans de rebre la demanda)
   1.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Després de rebre la demanda)
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
   1.2.B Recurs de reposició si ens deneguen la solicitud de suspensió de llançament.
  3. Agència Catalana de Consum
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació (Abans i/o de rebre la demanda)

* Ha de complir els requisits següents:

 • Ocupant l’habitatge abans del 01/06/2021 (Acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en dret).
 • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
 • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
 • Informe favorable de Serveis Socials.
 • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.
 1. No pot accedir al lloguer social obligatori
  1. Jutjat:
   1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
  2. Ajuntament:
   2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Documents per l’empadronament

 1. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’empadronament en el cas d’habitatge ocupat
 2. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar el certificat d’empadronament en el cas d’habitatge ocupat una vegada transcorreguts els tres mesos sense resposta

Àmbit Estatal

Document útil per a recórrer desnonament d’hipoteca, lloguer i/o ocupació.

Document útil per a recórrer desnonament de lloguer degut al coronavirus (moratòria 6 mesos RDL COVID19).

Pobresa energètica

Sol·licitud de comptador social d’electricitat a Endesa per a situacions d’ocupació en precari

Escrit al Jutjat per evitar l’embargament per deutes amb Endesa

Altres documents

Serveis Socials: Sol·licitud informe de risc exclusió residencial

Model de garantia de subministraments bàsics

[Actualitzada 2024] Taula Indicadora de Renda (IRSC) per a la Llei 24/2015

 

2 replies on “Documents útils”