Què volem

A través d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular volem fer efectiu el dret a l’habitatge al nostre país. Posant fi a la pobresa energètica i l’emergència habitacional, acabant així amb la vulneració sistemàtica de drets humans que es ve produint des de fa temps.

Amb aquest objectiu proposa cinc mesures per fer front al sobre-endeutament, els desnonaments i els talls de subministraments bàsics:

  • Mecanismes que atorguin una segona oportunitat per les persones sobre-endeutades i deutores de bona fè. Mitjançant dos procediments (un d’extrajudicial i un de judicial) es possibilita que les famílies puguin liquidar els seus deutes vinculats amb l’habitatge habitual per tal de poder començar de nou.
  • Cap desnonament per a les famílies en execució hipotecària, establint l’obligació a les entitats financeres de concedir un lloguer forçós a les famílies en situació de vulnerabilitat.
  • Lloguer social per famílies en règim de lloguer en risc de desnonament, amb una important distinció entre grans i petits tenedors d’habitatge. Quan el propietari de l’immoble sigui una entitat financera o un gran tenedor d’habitatge aquest haurà d’aturar el desnonament i oferir un lloguer social a la família. En canvi, quan aquest sigui un petit tenedor d’habitatge serà l’administració l’obligada de concedir ajudes perquè l’afectat pugui seguir a l’habitatge o assegurar un reallotjament adequat.
  • Creació de parc públic de lloguer establint la obligatòria reconversió temporal dels pisos buits propietat d’entitats financeres i grans tenedors d’habitatge, per tal de poder reallotjar totes aquelles famílies que ja han estat desnonades.
  • Accés garantit a subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a les llars vulnerables.
  • Cap tall de llum, aigua o gas. S’establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia dels serveis socials per tal d’aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de subministrament, en cas que l’impagament sigui per manca de recursos econòmics de les famílies afectades.