Per posar-te en contacte amb els membres promotors de la ILP habitatge
escribiu un e-mail a:

ilphabitatge@gmail.com